មីនុយ​ »

ទំព័រ​ដើម​

 • Dernières photos

  37 រូប​​

 • L'Île de la Réunion

  140 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Laponie suèdoise et les Îles Lofotens

  173 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Mongolie-Russie

  142 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

  Tour en vtt autour du lac Baikal et de la Mongolie.

   

  itinéraire

 • Auvergne

  524 រូប​​ ក្នុង​ 9 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Mes meilleurs souvenirs

  199 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Île Féroé et Islande

  272 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Laponie

  292 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

  Traversée en ski avec une pulka (traineau) de la Laponie du 1er février à mi avril. J'ai commencé tout au nord de la Finlande puis j'ai suivi la Nordkalottlleden. C'est un sentier de randonnée situé au nord des 3 pays scandinaves. Il relie Kautkeino (Norvège) à Kvikkjok (Suède) pour une distance d'environ 800km. J'en ai aussi profité pour faire d'autres vallées et le sommet du Massif du Kebnekaise.

   

  Itinéraire de la nordkalottleden

   

  Localisation des photos

   

  Aurores boréales

   

 • Tour d'Europe

  979 រូប​​ ក្នុង​ 17 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

   

  Escapade en vélo à travers les contrées sauvages d’Europe.

  oiseau

  mammifère

   

  itinéraire

 • Ethiopie

  93 រូប​​

   

  Trek dans le Massif du Simien et visite des sites de Dallol et d'Erta Alé.

  faune

 • Les îles Britanniques

  218 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

   

  Traversée en vtt du Royaume-uni et de l'Irlande pendant trois mois.

  itinéraire

 • Népal-inde

  152 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

  Voyage de quatre semaines au Népal et de deux semaines en Inde.

 • France

  1 រូប​
  537 រូប​​ ក្នុង​ 18 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Macro

  182 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​

 • Faune

  297 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​